Regulamin szkoleń

Wstęp

Organizatorem kursów i szkoleń jest firma BROADWAY BEAUTY Żaneta Gortat-Stanisławska z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 2, będąca niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

 • Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
 • Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności).
 • Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator kursu / szkolenia

Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem kursu/szkolenia jest firma BROADWAY BEAUTY Żaneta Gortat-Stanisławska z adresem rejestrowym: Katowice, ul. Ściegiennego 2, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z zaświadczeniem nr 6/2012 z 19.09.2012 r.

Informacje ogólne

Kursy skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczestnik kursu/szkolenia

Uczestnikiem kursu organizowanego przez BROADWAY BEAUTY jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik dokonuje wpłaty zadatku za kurs w wysokości 20 % wartości kursu na podany numer konta właściwy danej placówce, do 5 dni roboczych od dnia zapisania się na szkolenie.

Oferta kursu/szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.broadwaybeauty.pl. Dokładna godzina kursu i trener prowadzący podane zostaną Uczestnikom najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, bądź odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników. W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin kursu lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.

Rezygnacja z udziału w kursie/szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.
Jeśli rezygnacja następuje na prośbę Uczestnika, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zadatek nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu kursu/szkolenia

W przypadku, gdy kurs nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin lub zwrot 100% opłaty za kurs. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto Uczestnika kursu.
Uczestnik ma prawo do zmiany terminu kursu najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym razie zadatek nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na nowy termin szkolenia.

Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić Szkoleniowca prowadzącego szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego Trenera. Zmiana Wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za kurs przez Uczestnika.

Cena kursu/szkolenia i warunki płatności

Cena obejmuje: koszt kursu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu jedno lub kilkudniowym trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych Organizator zapewnia ciepły posiłek.

Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Pobierz formularz reklamacji tutaj.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Broadway Beauty swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia kursów/szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady uczestnictwa w kursach/szkoleniach

 1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 2. Uczestnik kursu ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Uczestnik kursu jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed kursem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom kursu i prowadzącemu szkoleniowcowi, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 5. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 6. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową sprzęt jak np. telefony, tablety, laptopy, smartwatches itp. Używanie tego rodzaju urządzeń jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność właściciela.
 7. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i Internecie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wizytacji lub hospitacji zajęć przez wyznaczone osoby m.in. w celu kontroli jakości kursów. Szkolenia mogą być także hospitowane przez osoby nie będące pracownikami Organizatora, jeśli z zawartych umów lub przepisów prawa wynika obowiązek poddania zajęć hospitacjom lub wizytacjom. Osoby dokonujące hospitacji lub wizytacji są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych podczas hospitowania lub wizytowania zajęć, w tym danych osobowych uczestników, modeli i trenerów.
 10. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z programem nauczania i harmonogramem.
 11. Szkolenia u Organizatora prowadzone są przez kosmetyczki/kosmetologów i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
 12. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania, aktywny udział w szkoleniu, pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z programem kursu trener ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego/kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego. Szkoleniowiec ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu w przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia.
 13. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu. Zaświadczenia wydawane są według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Certyfikaty/dyplomy są imienne (imię, nazwisko) i nie ma możliwości wystawienia ich z danymi gabinetu. Na życzenie Klienta certyfikaty/dyplomy mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
 14. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
 15. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, miejsce urodzenia, pesel) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej. Wszelkie informacje pojawiające się w trakcie realizacji umowy objęte są klauzulą poufności przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji umowy.
Zadaj pytanie
Oceń nas!