Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BROADWAYBEAUTY.PL

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego www.broadwaybeauty.pl przez GLOBAL BEAUTY GROUP ŻANETA GORTAT – STANISŁAWSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Ściegiennego 2, 40-113 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000894776, NIP 8992802390, REGON 365863362, BDO 000031030, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Serwis internetowy w szczególności ma charakter informacyjny. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia informacje związane z przedmiotem działalności Usługodawcy, a także umożliwia wypełnienie formularzy kontaktowych umożliwiających zapisanie się na Szkolenia prowadzone przez Usługodawcę, uzyskanie dofinansowania na Szkolenie, zapisanie się do Szkoły Policealnej, aplikowanie o pracę.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1. adres poczty elektronicznej: [email protected];
 2. pod numerem telefonu: +48 512 773 626;
 3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu Internetowego.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.broadwaybeauty.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą;

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Informacja handlowa – wiadomości elektroniczne, mające charakter informacji handlowych w rozumieniu prawa, wysyłane lub przekazywane w ramach zapisu na korzystanie z Usługi elektronicznej, polegającej na przekazywaniu tego rodzaju informacji, za zgodą Użytkowników;

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 

Regulamin – niniejszy dokument;

 

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.broadwaybeauty.pl którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą w szczególności korzystać z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeglądać treści zawarte na stronie Serwisu;

 

Szkolenie – Usługodawca oferuje usługę płatnych Szkoleń, jednak zapis na Szkolenia i procedura zawierania umowy o świadczenie usługi Szkolenia odbywa się poza Serwisem internetowym, na odrębnych zasadach, nieuregulowanych w niniejszym dokumencie;

 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

 

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną;

 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług oraz przeglądania informacji i treści dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script;
 4. programu do odczytu plików w formacie PDF.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  2. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  3. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  4. nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
  5. wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych i innych Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 4. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 

V. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz świadczone na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach News&Blog;
  2. zapisania się na newsletter (dalej jako ,,Newsletter’’);
  3. wysłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  4. wysłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza zapisu do Szkoły policealnej;
  5. wysłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie do Szkoleń;
  6. wysłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza do aplikowania o pracę;
  7. pozostawienie danych kontaktowych Użytkownika w formularzu do zapisu na Szkolenie.
 4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Wszelkie informacje i treści zamieszczone w Serwisie dotyczące kwestii zdrowotnych czy zabiegów są aktualne i zostały przygotowane przez Usługodawcę z najwyższą starannością. Informacje i treści, o których mowa w zdaniu poprzednim są opinią ich autora i nie stanowią porad lub oficjalnych wskazówek w danej dziedzinie. Informacje i treści dotyczące szeroko pojętej tematyki zdrowotnej, zawsze powinny być traktowane jedynie jako uzupełnienie, a nie zastępstwo indywidualnej konsultacji, czy porady z lekarzem lub innym specjalistą w danej dziedzinie. Przed skorzystaniem z informacji i treści zamieszczonych na stronie, zastosowaniem jakichkolwiek wskazówek, opisanych na stronie Serwisu, Usługodawca rekomenduje zasięgnąć indywidualnej porady u lekarza lub specjalisty.
 7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy Informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie Informacji handlowych.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza zapisu do Szkoły policealnej umożliwiającego Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 11. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie do Szkoleń, umożliwiającego Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 12. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza do aplikowania o pracę, umożliwiającego Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza do zapisu się na Szkolenie” umożliwiającego Użytkownikowi pozostawienie danych kontaktowych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.

 

VI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Ściegiennego 2, 40-113 Katowice, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 512 773 626.

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

VII.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy o świadczenie usługi;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Formularz reklamacji usługi
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług
Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług
Lista dostawców

Zadaj pytanie
Oceń nas!