Polityka Prywatności

Strona internetowa – broadwaybeauty.pl 

Kontakt z Administratorem:

Broadway Beauty Żaneta Gortat-Stanisławska

Ściegiennego 2, 40-114 Katowice

Tel. 32 785 66 21

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych p. Marek Michnik:
e-mail:  [email protected]

 

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Broadway Beauty Żaneta Gortat-Stanisławska z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 2, 40-114 Katowice, NIP 6462597171, REGON 240780650.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku – dalej jako „Ustawa”.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowywania danych, zasadą integralności i poufności danych, a także zasadą rozliczalności.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych przez Państwa danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) 6 ust.1 pkt a) RODO – wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
  b) 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia umowy i zrealizowania usługi, obsługi procesu rejestracji (zakładania konta) i logowania do konta, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, obsługi płatności, a także zwrotu dokonanej płatności w przypadku odstąpienia od umowy, bądź uznania reklamacji, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Państwem drogą telefoniczną oraz e-mail, w tym w celach związanych z realizacją zamówionej usługi;
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,
  d) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań́ marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktowania się̨ z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności;
  e) na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) – wyrażonej zgody
 2. Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych swoich klientów właściwym organom lub podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator nie przekaże Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy na realizację usługi, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i realizacji usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W związku ze świadczeniem usługi konta – do momentu likwidacji konta na stronie internetowej na wyraźne Państwa żądanie, tzn., że dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta. Państwa dane przechowujemy dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Przysługujące Państwu na mocy przepisów uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych,
  b) prawo do sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwa dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  f) prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację lub gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;
  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: Broadway Beauty Żaneta Gortat-Stanisławska ul. Ściegiennego 2, 40-114 Katowice.
 3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu możliwości złożenia zamówienia na usługę dostępną w ofercie Administratora.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie będzie polegało na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Witryna broadwaybeauty.pl nie zbiera danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analyitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, nr telefonu zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej Naszej Firmy jest jej własnością, a wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2021.0.1062) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2020.0.1913.).

 

 

Zadaj pytanie
Oceń nas!