KFS | Dofinansowania z Powiatowych Urzędów Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy czyli program wspierający pracodawców i ich pracowników w rozwoju kompetencji lub uzyskaniu potrzebnych kwalifikacji.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego?

O środki może wnioskować pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę (wymóg konieczny) zarówno dla siebie, jak i takiego pracownika(pracowników).

Środki na dofinansowanie w Krajowym Funduszu Szkoleniowym pochodzą z Funduszu Pracy.

Ile środków na dofinansowanie z KFS możesz otrzymać?

Dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika!

Dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika!

Priorytety wydatkowania środków z KFS

na każdy rok określa Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Na rok 2024 określono ich 8 *:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

*Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2024

KFS krok po kroku:

 • Wybierz szkolenie zgodnie z Twoimi potrzebami oraz w terminie zgodnym z wymaganiami urzędu – pełną ofertę naszych szkoleń znajdziesz na stronie Szkolenia – Broadway Beauty (a jeśli nie znalazłeś tam odpowiedniego szkolenia – zadzwoń do jednej z naszych placówek a my wspólnie zastanowimy się, czy możemy dla Ciebie je zrealizować lub jeżeli jest taka potrzeba połączyć dwa szkolenia w jedno)
 • Zadzwoń do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (urząd właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności) lub sprawdź na stronie www urzędu, kiedy dokładnie będą przeprowadzać nabór wniosków do KFS (wszystkie urzędy muszą zamieścić informację o terminach naborów z wyprzedzeniem)
 • Pobierz aktualny wniosek ze strony www urzędu
 • Przeczytaj wskazówki zanim wypełnisz wniosek
 • Wypełnij wniosek oraz wymagane załączniki zgodnie z wytycznymi urzędu (uwaga w wypełnianym wniosku nie można niczego pominąć, niekompletne wnioski są odrzucane na etapie ich wstępnej weryfikacji)
 • Brakuje Ci informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku, zadzwoń do nas lub napisz mail w tej sprawie, zajrzyj też do naszych wskazówek poniżej!
 • Nie wiesz, czy poprawnie wypisałeś wniosek zadzwoń do urzędu i dopytaj o szczegóły każdy urząd ma prawo mieć swoje wewnętrzne wytyczne!
 • Złóż wniosek w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy w czasie trwania naboru (możesz to zrobić elektronicznie lub osobiście)
 • Poczekaj aż urząd zweryfikuje twój wniosek
 • Przeczytaj uważnie i podpisz umowę z urzędem
 • Zrealizuj wybrane szkolenia w określonym w umowie czasie
 • Rozlicz otrzymane dofinansowanie na podstawie dokumentów, które otrzymasz od nas po szkoleniu

Przeczytaj przed wypełnianiem wniosku!

Urząd rozpatrując złożone w terminie naboru wnioski będzie brać pod uwagę:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok – zapoznaj się określonymi na ten rok priorytetami i znajdź w nich ten, który odnosi się do Twojej firmy? Nie wiesz, jak je rozumieć- zajrzyj do tabeli poniżej:
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – niestety na to nie masz większego wpływu
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku – przedstaw oferty innych firm szkoleniowych, pamiętaj, że czas realizacji oferowanych przez nie usług może wpływać na ich cenę, dlatego porównywane usługi muszą odbywać się w podobnym terminie, do wyszukiwania takich ofert możesz wykorzystać Bazę Usług Rozwojowych lub najzwyczajniej wyślij mail do innych firm  szkoleniowych  z prośbą o przedstawienie oferty na interesujące Cię szkolenie, w wybranym terminie a następnie porównaj otrzymane oferty pod względem ceny, ale nie zapomnij też o innych elementach, które się na nią składają tj.:  ilość godzin szkolenia, trener i jego doświadczenie, ilość praktyki oraz teorii, miejsce realizacji szkolenia  (koszty dojazdu nie podlegają refundacji), opinie innych klientów, renoma oraz doświadczenie na rynku wybranej firmy szkoleniowej, produkty oraz sprzęt na których będziesz się szkolił, ilość modelek na których realizujesz zajęcia praktyczne
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego- nie martw się, nasza firma jest dostawcą usług szkoleniowych do Bazy Usług Rozwojowych, więc posiadamy odpowiednie certyfikaty
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego- nie martw się posiadamy potrzebne w tej kwestii dokumenty
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS- zastanów się i jak trzeba skonsultuj to z Twoja kadrową
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu środków na dany rok oraz limitu wskazanego w danym naborze- uwaga w tym temacie należy, być ostrożnym, wiele urzędów nie zaleca wnioskowania o całość kwoty możliwej do otrzymania z KFS
 8. ocenę spełnienia zasady oszczędności wydatkowania środków- cena szkolenia jakie wybrałeś powinna najniższa w porównaniu z konkurencją
 9. uzasadnienie potrzeby kształcenia- przemyśl i napisz, że szkolenie jest niezbędne do dalszego rozwoju lub nawet funkcjonowania Twojej działalności i poprzyj to dobrymi argumentami
 10. uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego- nie martw się, bo Broadway Beauty: działa na rynku usług szkoleniowych ponad 15 lat, ma doświadczenie oraz renomę potwierdzoną pozytywnymi opiniami naszych klientów, zatrudnia tylko najlepszych szkoleniowców, stawia na część praktyczną podczas szkoleń- ćwiczysz na specjalnie wybranych modelkach, podczas naszych szkoleń pracujesz na nowoczesnych urządzeniach oraz wysokiej jakości produktach, które później chcesz mieć w swoim salonie

Dodatkowo niektóre urzędy biorą też pod uwagę:

 • wymiar etatu pracowników wskazanych we wniosku
 • doświadczenie w prowadzeniu działalności w przypadku, gdy kształceniem ustawicznym ma zostać objęty pracodawca
 • dotychczasowe korzystanie ze środków KFS przyznanych przez PUP

Umowa o dofinansowanie z KFS zawiera m.in. czas na realizację szkoleń, wykaz dokumentów potrzebnych do końcowego rozliczenia otrzymanego dofinansowania, warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika oraz warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS
Priorytet 1 Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
Przez „nowe procesy, technologie czy narzędzia pracy” w niniejszym priorytecie należy rozumieć procesy, technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy, a nie dla całego rynku. Przykładowo maszyna istniejąca na rynku od bardzo wielu lat ale niewykorzystywana do tej pory w firmie wnioskodawcy jest w jego przypadku „nową technologią czy narzędziem pracy”
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia*, bądź będą wdrożone nowe procesy, technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi / planowanymi do wprowadzenia zmianami
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy lub wdrażała nowe procesy
Spełnienie priorytetu wymaga załączenia przez Pracodawcę wiarygodnego dokumentu potwierdzającego np. kopii dokumentów zakupu nowych maszyn, narzędzi, technologii, systemów, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia
* Zapoznaj się ofertą naszego sklep internetowego: Sklep Broadway Beauty – Twoja Hurtownia Kosmetyczna jeśli potrzebujesz dokonać zakupu nowych maszyn lub narzędzi
Priorytet 2 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
Przyjęte sformułowanie priorytetu nr 2 pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólnozawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu lub województwa. Oznacza to zawód deficytowy zidentyfikowany w oparciu o: „Barometr zawodów” (Prognoza na rok 2024) udostępniony na stronie https://barometrzawodow.pl/
Priorytet 3 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
Priorytet pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem
Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Nie jest istotne czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy
Priorytet adresowany jest także do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin, ma na celu zachęcić te osoby do inwestowania we własne umiejętności i kompetencje, a przez to dać im szanse na utrzymanie miejsca pracy
Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. (Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek)
Uwaga! Warunki – powrotu na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz bycia członkiem rodziny wielodzietnej – nie muszą być spełniane łącznie
Priorytet 6 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
W ramach niniejszego priorytetu ze środków KFS będzie można sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Na dzień złożenia wniosku w PUP uczestnik musi mieć ukończony 45 rok życia
Temat szkolenia/ kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.
Priorytet 7 Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający
Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi cudzoziemcami
Zadaj pytanie
Oceń nas!