Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs daje uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi oraz możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, restauracjach, hotelach, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

Opis Szkolenia

Kurs daje uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi oraz możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, restauracjach, hotelach, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Wygodna forma realizowania kursu w systemie hybrydowym jest odpowiedzią na trudną sytuację z Covid, a także udogodnieniem dla osób z każdego rejonu w Polsce i z zagranicy.

Wykłady w formie teoretycznej będą realizowane poprzez program ZOOM. Zajęcia praktyczne można zrealizować poprzez naszą placówkę Broadway Beauty lub we własnym zakresie w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Szkolenie podzielone jest na 3 etapy oraz umiejętności dydaktyczne:

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy- teoria
 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się- teoria
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu- teoria
 • Umiejętności dydaktyczne- praktyka
Kurs jest prowadzony na podstawie zatwierdzonego programu kursu przez Kuratorium Oświaty pod numerem: WE-KZ.5633.1.3.2021.

Treść kursu oraz wystawiane zaświadczenie zostały opracowano na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).

Słuchacz po kursie otrzymuje:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu zatwierdzone przez Śląskie Kuratorium Oświaty
 • Certyfikat Broadway Beauty

Formularz zgłoszeniowy

NA POZIOMIE TECHNIKA/ SZKOŁY POLICEALNEJ:
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którym będziesz nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będziesz nauczać,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać
 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego albo szkoły równorzędnej lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej albo dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej/ policealne
  NA POZIOMIE LICEUM/ TECHNIKUM Z TYTUŁEM ROBOTNIKA WYKWALIFIKOWANEGO:
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będziesz nauczać
 • co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będziesz nauczać, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego
  NA POZIOMIE STUDIÓW:
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać
  NA POZIOMIE SZKOŁY ZAWODOWEJ:
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będziesz nauczać
 • co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia
  NA POZIOMIE TYTUŁU MISTRZA:
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będziesz nauczać

Program Szkolenia

TEORIA ONLINE

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy: Podstawowe wiadomości z psychologii
 • Wiadomości wstępne
 • Okresy rozwoju człowieka
 • Procesy poznawcze i emocjonalne
 • Prawidłowość uczenia się młodzieży i dorosłych
 • Interakcje w relacjach nauczyciel-uczeń
 • Przyczyny zaburzeń w zachowaniu - sposoby korygowania
 • Autoprezentacja i autoocena nauczyciela
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się
 • Pedagogika jako nauka o wychowaniu
 • System edukacji zawodowej w Polsce
 • Środowisko społeczne ucznia
 • Zakład pracy jako środowisko wychowawcze
 • Kompetencje osobiste i zawodowe nauczyciela
Metodyka praktycznej nauki zawodu:
 • Metodyka nauczania zajęć praktycznej nauki zawodu
 • Wybrane metody nauczania
 • Planowanie pracy dydaktycznej
 • Zajęcia warsztatowe
 • Analiza programów nauczania
 • Opracowanie przykładowych konspektów - scenariuszy
 • Środki dydaktyczne
 • Kształtowanie umiejętności i kwalifikacji
 • Kontrola i ocena w kształceniu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Umiejętności dydaktyczne:
 • rodzaje instruktaży i ich znaczenie w procesie dydaktycznym
 • pokaz (przykład) takiego instruktażu w zakładzie pracy przy stanowisku pracy (szkoleniowym)
 • obserwacja instruktaży (omówienie i ocena) przez słuchaczy kursu
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
599
payplus
 • Kategoria: Wszystkie
 • Czas trwania kursu: 4 dni
Szkolenie zawiera:
• 40h teorii
• 8h praktyki
• egzamin końcowy
• dostęp do materiałów szkoleniowych
• Certyfikat ukończenia
• Zaświadczenie ukończenia zatwierdzone przez Śląskie Kuratorium Oświaty

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.