Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs daje uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi oraz możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, restauracjach, hotelach, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Wygodna forma realizowania kursu w systemie hybrydowym jest odpowiedzią na trudną sytuację z Covid, a także udogodnieniem dla osób z każdego rejonu w Polsce i z zagranicy.

Wykłady w formie teoretycznej będą realizowane poprzez program ZOOM. Zajęcia praktyczne można zrealizować poprzez naszą placówkę Broadway Beauty lub we własnym zakresie w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Szkolenie podzielone jest na 3 etapy oraz umiejętności dydaktyczne:

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy- teoria
 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się- teoria
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu- teoria
 • Umiejętności dydaktyczne- praktyka

Kurs jest prowadzony na podstawie zatwierdzonego programu kursu przez Kuratorium Oświaty pod
numerem: WE-KZ.5633.1.3.2021.

Treść kursu oraz wystawiane zaświadczenie zostały opracowano na podstawie: rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).

Słuchacz po kursie otrzymuje:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu zatwierdzone przez Śląskie Kuratorium Oświaty
 • Certyfikat Broadway Beauty

Czas trwania kursu: 4dni + zajęcia praktyczne

Szkolenie zawiera:

 • 40h teorii
 • 8h praktyki
 • egzamin końcowy
 • dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia
 • Zaświadczenie ukończenia zatwierdzone przez Śląskie Kuratorium Oświaty

Program szkolenia

TEORIA ONLINE

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy:

Podstawowe wiadomości z psychologii

 • Wiadomości wstępne
 • Okresy rozwoju człowieka
 • Procesy poznawcze i emocjonalne
 • Prawidłowość uczenia się młodzieży i dorosłych
 • Interakcje w relacjach nauczyciel-uczeń
 • Przyczyny zaburzeń w zachowaniu – sposoby korygowania
 • Autoprezentacja i autoocena nauczyciela

Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się

 • Pedagogika jako nauka o wychowaniu
 • System edukacji zawodowej w Polsce
 • Środowisko społeczne ucznia
 • Zakład pracy jako środowisko wychowawcze
 • Kompetencje osobiste i zawodowe nauczyciela

Metodyka praktycznej nauki zawodu:

 • Metodyka nauczania zajęć praktycznej nauki zawodu
 • Wybrane metody nauczania
 • Planowanie pracy dydaktycznej
 • Zajęcia warsztatowe
 • Analiza programów nauczania
 • Opracowanie przykładowych konspektów – scenariuszy
 • Środki dydaktyczne
 • Kształtowanie umiejętności i kwalifikacji
 • Kontrola i ocena w kształceniu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Umiejętności dydaktyczne:

 • rodzaje instruktaży i ich znaczenie w procesie dydaktycznym
 • pokaz (przykład) takiego instruktażu w zakładzie pracy przy stanowisku pracy (szkoleniowym)
 • obserwacja instruktaży (omówienie i ocena) przez słuchaczy kursu
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Formularz zgłoszeniowy

NA POZIOMIE TECHNIKA/ SZKOŁY POLICEALNEJ:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którym będziesz nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będziesz nauczać,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać
 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego albo szkoły równorzędnej lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej albo dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej/ policealne

 

NA POZIOMIE LICEUM/ TECHNIKUM Z TYTUŁEM ROBOTNIKA WYKWALIFIKOWANEGO:

 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będziesz nauczać
 • co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będziesz nauczać, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego

 

NA POZIOMIE STUDIÓW:

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać

 

NA POZIOMIE SZKOŁY ZAWODOWEJ:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będziesz nauczać
 • co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

NA POZIOMIE TYTUŁU MISTRZA:

 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będziesz nauczać